Waarom WB?

Dansstudio WB werkt alleen met gediplomeerde leraren.
Met een FDO certificering (nationaal) en 3x het Fellowship van de IDTA (internationaal) is Willy Buitenhuis de hoogst opgeleide danslerares van Nederland.

18 september 2023

Op woensdag 4 oktober starten we weer met een stijldans cursus voor beginners.

Aanmelden kan vanaf nu !

Geen partner stuur even een mailtje

 

Stijldansen


Wie denkt dat stijldansen oubollig is heeft het echt mis!

Het stoffige imago van dansscholen is gelukkig al lang verleden tijd.

Dansstudio WB is een eigentijdse dansstudio waar je leert dansen op de nieuwste hits. Gezellige clubs met mensen van je eigen leeftijd. Sfeervolle omgeving, professioneel licht en geluid. Samen gaan dansen is samen even weg uit de sfeer van alledag. Voor de fun of fanatiek, dansen als vrijetijdsbesteding past in een actieve leefstijl. Leren dansen komt natuurlijk ook op feesten goed van pas. Niet meer blijven zitten maar samen de dansvloer op. Met onze lesprogramma’s stijldansen kom je goed uit de voeten. Kortom een vaste avond uit in de week waar je al snel naar uitkijkt.

  

606
 
 
 
 Wil jij een proefles Kangoo Jumps doen !!
 Meld je dan aan via een mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

kangooflyer page 001 zie afbeeldingen ado

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden van dansscholen aangesloten bij de NBD/ NVD

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader van het bezoek aan, dan wel het volgen van lessen in, een dansschool aangesloten bij de NBD/ NVD.

2. Inschrijving

2.1
De dansschool heeft het recht personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2.2
Inschrijving dient schriftelijk te geschieden.

2.3
Bij inschrijving voor een danscursus verplicht de leerling zich het cursusgeld voor de cursus te voldoen. Betaling van het cursusgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansschoolhouder schriftelijk een andere wijze van betaling met de cursist is overeengekomen.

2.4
Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer, een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. De dansschoolhouder kan om sociale redenen onverplicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.

2.5
De dansschoolhouder is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijzigingen in de lestijden aan te brengen.

2.6
De dansschoolhouder is bevoegd een cursus te annuleren, indien hij daarvoor redenen aanwezig acht.
In geval van annulering voor de aanvang van een cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige cursusgeld.
Vindt annulering tijdens de cursus plaats, dan zal terugbetaling van het cursusgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

3. De cursus

3.1
Voor of bij de inschrijving ontvangt de cursist informatie waaruit blijkt:

de aanvang en het einde van de cursus;

het aantal lessen;

de tijdsduur van de lessen en de lestijden;

de frequentie van de lessen;

de inhoud (in hoofdlijnen) van de cursus.

3.2
De cursus wordt gegeven door of onder verantwoordelijkheid van een leraar of lerares welke voldoet aan de daartoe door de NBD/ NVD gestelde eisen.

3.3
De cursist wordt aan het eind van de cursus in de gelegenheid gesteld om een medaltest te doen. De cursus is erop gericht dat de cursist een dergelijke medaltest met goed gevolg zal kunnen afleggen.

3.4
In geval van overmacht wordt de cursist in de gelegenheid gesteld desgewenst de opgelopen achterstand in te halen. Dit op een wijze welke in onderling overleg tussen de cursist en de dansschoolhouder bepaald zal worden.

4. Algemene bepalingen 

4.1
De leerlingen en bezoekers van de dansschool dienen zich correct te gedragen en zich, ook op het terrein van de dansschool, te houden aan aanwijzingen van de dansschoolhouder, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

4.2
De dansschoolhouder heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

4.3
De dansschoolhouder is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen.

4.4
De dansschoolhouder is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

4.5
Het is niet toegestaan in de dansschool zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen.

4.6
Het is verboden in de dansschool of op het terrein van de dansschool verdovende middelen (in de ruimste zin des woords, zowel soft- als harddrugs) te verhandelen of te gebruiken.

4.7
Het is verboden wapens (in de ruimste zin des woords) mee de dansschool in te nemen.

4.8
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera's, audiorecorders enz.) in de dansschool en op het terrein van de dansschool is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van de dansschool, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.

5. Aansprakelijkheid

5.1
Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist.

5.2
De dansschoolhouder (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.

5.3
De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.

5.4
Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansschoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

6. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld e.d.

6.1
Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te beta­len, is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen onverlet

6.2
In geval van niet tijdige betaling is de cursist een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.

6.3
De dansschoolhouder is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn, te vorderen. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van het totaal verschuldigde bedrag.

7. Concurrentie

7.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor "eigen gebruik" door de cursisten.

7.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.

7.3
Bij overtreding van het hiervoor onder 7.2 genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de dansschoolhouder, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 1.500,- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de dansschoolhouder om verdere schade te vorderen.

8. Klachten

8.1
Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.

8.2
De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

 

Aanvullende voorwaarden van toepassing op abonnementen

Voor de cursussen waarvoor u zich inschrijft middels een abonnementsvorm zijn, naast de reeds in de algemene voorwaarden vermelde voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing: 

1. Inschrijving

Bij het afsluiten van een abonnement is deze doorlopend totdat deze schriftelijk wordt stopgezet.

2. Opzeggen
Het verzoek tot stopzetten van een abonnement dient voor de start van een nieuwe kalendermaand schriftelijk in ons bezit te zijn.

Hierbij geldt een minimale periode van 6 maanden.

Bij opzeggen geldt 1 maand opzegtermijn

Voor het onbeperkte lidmaatschap geldt een minimale periode van 12 maanden waarna een opzegtermijn van 2 maanden word gehanteerd.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op digitale inschrijvingen

 

1. Inschrijving; Algemeen

Wij zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade door eventuele technische storingen, waardoor uw aanvraag niet is binnengekomen.

2. Inschrijving; Cursussen

Bij het akkoord gaan met de voorwaarden gaat u een bindende overeenkomst met ons aan voor de cursus waarvoor u het formulier heeft ingevuld. Een schriftelijke handtekening is hierbij dan ook niet meer nodig.


U heeft de mogelijkheid om uw overeenkomst binnen 7 dagen na inschrijving schriftelijk te ontbinden. Na 7 dagen is het noodzakelijk om het volledige cursusgeld te voldoen. Ongeacht of u gebruik maakt van de desbetreffende inschrijving.

Een workshop organiseren, dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Bijvoorbeeld omdat je gaat trouwen en je graag wil dat al je gasten een Quickstep kunnen dansen op je feest sávonds!!!! een partydans leren tijdens een thema/ vrijgezellen feest !!!! of gewoon omdat je het leuk vind met vrienden / familie / kennissen actief bezig te zijn !!! maar ook op een bedrijfsfeest is een dansworkshop mogelijk !!!

Wij verzorgen regelmatig workshops bij ons in de studio maar ook op locatie.

Wij bieden verschillende soorten dans workshops aan, hieronder vindt u een aantal mogelijkheden die eventueel ook te combineren zijn:

 • Ballroom dansen (Engelse Wals, Quickstep, Tango, Slowfoxtrot)
 • Latin American dansen (Cha cha, Rumba, Samba, Jive, Paso doble)
 • Classical sequence (oude dansen)
 • Tropische dansen (Salsa, Merengue)
 • Hiphop/ streetdance
 • Swingfox (ideaal voor op een feestje)
 • Party dansjes (Solo, zonder danspartner)

Arrangement van 1 uur (10 min pauze)

 • tot 10 personen €125,- exclusief consumpties
 • tot 20 personen €175,-
 • vanaf 20 personen €10,- p.p. extra

Arrangement van 2 uur (20 min pauze)

 • tot 10 personen €175,- exclusief consumpties
 • tot 20 personen €250,-
 • vanaf 20 personen €15,- p.p. extra

Arrangement van 3 uur (2x 15 min pauze)

 • tot 10 personen €225,- exclusief consumpties
 • tot 20 personen €325,-
 • vanaf 20 personen €20,- p.p. extra
 • Het is ook mogelijk een arrangementsprijs af te spreken incl. consumptie's of de workshop uit te breiden met een demonstratie !!!!  Maak ons uw wensen kenbaar dan kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Voor de fantastische foto's in de banner hebben wij toestemming gekregen van Pingreply en Marty Brands dus wilt u ook mooie foto's, dan weet U waar u deze  kunt laten maken.

 

Mooie en betaalbare danskleding op maat gemaakt. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

button inschrijven

  

button acties

Login

Online

We hebben 162 gasten en één lid online

Aangesloten bij

 

IDTA_Logo.png  logo.png  WDSF-logo.png  581924_10152627755780015_1268331487_n.png